Polityka prywatności Przedszkola i Żłobka 4Me Montessori

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest A&M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Parkowej 7, 84-240 Reda, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 844234 i posługująca się numerem NIP 5882458903. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@formemontessori.pl, telefonicznie 508 081 472 lub pisemnie – adres naszej siedziby.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć Pani/Panu usługi, oraz mieć możliwość skontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie bądź przesłanie Pani/Panu informacji, o którą Pani/Pan się do nas zwróci zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
 
W celu skontaktowania się z Panią/Panem, w przypadku zadania nam pytania poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej bądź telefonicznie dzwoniąc do nas na numery telefonu podane na stronie internetowej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Pani/Pana imię i nazwisko,
– Pani/Pana adres e-mail,
– Nazwę firmy, w imieniu której Pani/Pan do nas pisze/dzwoni,
– Pani/Pana numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

W celu przesłania Pani/Panu oferty handlowej, na podstawie wysłanego do nas zapytania bądź kontaktu telefonicznego, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Pani/Pana imię i nazwisko,
– Pani/Pana adres e-mail,
– Nazwę firmy, w imieniu której Pani/Pan do nas pisze/dzwoni,
– Pani/Pana numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Pani/Pana imię i nazwisko,
– Pani/Pana adres e-mail,
– Nazwę firmy, w imieniu której Pani/Pan do nas pisze/dzwoni,
– Pani/Pana numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pani / Pan zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 6 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– imię i nazwisko,
– firma,
– adres zamieszkania lub adres siedziby,
– numer NIP,
– numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

W celu przyjęcia od Pani/Pana dokumentacji rekrutacyjnej (takiej jak np. Pani/Pana CV), przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Imię i nazwisko,
– Imiona i nazwiska Pani/Pana Rodziców,
– Pani/Pana data urodzenia,
– Pani/Pana adres zamieszkania,
– Pani/Pana adres do korespondencji,
– Pani/Pana wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 13 kwietnia 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), który pozwala przetwarzać dokładnie taki zakres danych osobowych (dalej jako: „Kodeks Pracy”).

W celu przechowywania nieopłaconych zapytań przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer zlecenia
Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z usługi podejmie Pan/Pani po pewnym czasie od otrzymania wyceny. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest umożliwienie zawarcia umowy przez określony czas bez konieczności powtarzania wyceny).

W celu przyjęcia od Pani/Pana dokumentacji rekrutacyjnej, w której prześle nam Pani/Pan dane wykraczające poza zakres katalogu wymienionego w punkcie 5 powyżej, przetwarzamy takie dane osobowe, jakie Pani/Pan nam sam(a) prześle, jak na przykład:
– Pani/Pana wizerunek (jeżeli Pani/Pan sam(a) go nam prześle),
– Jakiekolwiek inne dane osobowe Pani/Pana wykraczające poza katalog wymieniony w art. 221 Kodeksu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli wyrazi Pani/Pan uprzednią, dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
– adres zamieszkania (jeżeli został podany),
– numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
– adres e-mail,
– IP,
– numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

W celu zgłoszenia Pani/Pana dziecka do naszych placówek, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Dane osobowe Pani/Pana Dziecka – imię, drugie imię, nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania Dziecka, adres zameldowania Dziecka,
– Dane osobowe Pani/Pana – Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/zameldowania.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli wyrazi Pani/Pan uprzednią, dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
– adres e-mail,
– numer zlecenia
na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– data i godzina odwiedzin strony,
– rodzaj systemu operacyjnego,
– przybliżona lokalizacja,
– rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
– czas spędzony na stronie,
– odwiedzone podstrony,
– podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– adres IP,
– data i czas serwera,
– informacje o przeglądarce internetowej,
– informacje o systemie operacyjnym
Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia może być zastosowany monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu do A&M sp. z o.o. i na teren zarządzany przez Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia tego Administratora oraz ochrony jego praw. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni.

Dane podawane przez Panią/Pana w postaci szczególnych uwarunkowań żywieniowych ( np. alergie, uczulenia, stosowanie specjalistycznych diet) stanowią dane wrażliwe. Dane te przetwarzamy w celu ochrony stanu zdrowia Klientów. Każdorazowo Klient, podając takie dane, musi wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dane te przekazywane są wyłącznie pracownikom części gastronomicznej obiektu, w celu przygotowania bezpiecznego posiłku.

III. Cookies

Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Instagram, Google’a).

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 • Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 • Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 • Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

IV. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 • wysłać maila bezpośrednio do Spółki na adres biuro@formemontessori.pl lub
 • wypełnić formularz do kontaktu w sprawie usunięcia lub zmiany danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z formularza kontaktowego oraz formularza rekrutacyjnego na naszej stronie internetowej.

Aby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie, zadane przez formularz kontaktowy bądź telefonicznie, konieczne jest podanie Pani/Pana adresu e-mail oraz/lub numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesłać Pani/Panu informacji bądź odpowiedzi na zadanie przez Panią/Pana pytanie.

Aby mogła/mógł Pani/Pan zgłosić swoje Dziecko do naszej placówki, konieczne jest podanie danych osobowych Pani/Pana Dziecka – imię, drugie imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania Dziecka, adres zameldowania Dziecka, jak również podanie nam Pani/Pana danych osobowych – Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/zameldowani – bez tego nie jesteśmy w stanie rozpatrzeć przyjęcia Pani/Pana Dziecka do naszej placówki.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie informatycznej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

Może się zdarzyć, że zajdzie okoliczność, kiedy będziemy uprawnieni do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Jeśli zajdzie taka konieczność przekazujemy zebrane dane osobowe w zależności od okoliczności np. organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i w przypadkach określonych przez przepisy prawa. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, postępując rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.


Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Z uwagi na korzystanie z usług Google, dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; 
 • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • nie dłuższy niż do dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko, przy dokumentacji rekrutacyjnej, a gdy wyraził(a) Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

X. Uprawnienia podmiotów danych

Informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
– istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
– istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

wysłanie maila bezpośrednio do Spółki na adres biuro@formemontessori.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez opublikowanie ich przez nas  na stronie internetowej www.formemontessori.pl

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28.06.2020 r.

Ad. III Cookie

A&M sp. z o.o. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.formemontessori.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej, nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, informacje o błędach, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

A&M sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami Użytkownika wyświetlić stronę;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, preferencje i zachowania Użytkowników, to w jaki sposób korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • W celu monitorowania strony internetowej Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach polityki cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;
 • cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
 • cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez Administratora;
 • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj ce pliki cookies są wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Należy pamiętać, że zmiana ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów oraz reklamodawców.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.